سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
No articles match criteria.
 
کلیسای تادئوس مقدس
کلیسای تادئوس مقدس
صلیب گنبد
کلیسای تادئوس مقدس
کلیسای تادئوس مقدس
ناقوس
کلیسای تادئوس مقدس
کلیسای تادئوس مقدس
چالدران - آذربایجان غربی
کلیسای تادئوس مقدس
کلیسای تادئوس مقدس
کلیسای تادئوس مقدس
کلیسای تادئوس مقدس
مقبره ساندخت
مقبره ساندخت
حریم کلیسای تادئوس مقدس- چالدران - آذربایجان غربی
مقبره ذاکاریا
مقبره ذاکاریا
حریم کلیسای تادئوس مقدس - چالدران - آذربایجان غربی
 
توقف