سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
  مرمت و احیاء سرای شاهزاده کوچک
مرمت و احیاء سرای شاهزاده کوچک: این بنا در بخش شمال غربی بازار و در شرق راسته بازار صادقیه واقع شده است. همسایه شمالی آن کاروانسرای شاهزاده بزرگ و همسایه جنوبی آن بازار دلاله زن کوچک و همسایه شرقی آن مجموعه میرزا شفیع می...
 
سرای امیر،یکی از 24 سرای بازار
سرای امیر،یکی از 24 سرای بازار
پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز
پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز
راسته دلاله زن بزرگ،یکی از 16 راسته بازار
راسته دلاله زن بزرگ،یکی از 16 راسته بازار
 
توقف