سه شنبه ، 23 مرداد 1397
آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي
No articles match criteria.
 
قندیل خانه یا دارالحفاظ
قندیل خانه یا دارالحفاظ
محل تجمع عرفای عصر صفوی
نمای جنوبی بقعه و فرمان سنگی شاه طهماسب اول
نمای جنوبی بقعه و فرمان سنگی شاه طهماسب اول
متن فرمان : ممنوع بودن کارهای غیر مشروع از قبیل ربا خوردن مشروب خوردن ریش تراشیدن و....
 
توقف