سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
 
توقف
منوی بازار تبریز
تاريخچه مجموعه بازار تاریخی تبریز

روند شکل گیری مجموعه بازار تاریخی تبریز (در ارتباط با ساختار شهر و مراکز حکومتی)

اواسط قرن سوم تا اواسط قرن پنجم هجری:  شکل گیری هسته اولیه شهری

از اواسط قرن پنجم تا اواخر قرن هفتم هجری : گسترش شهر به مرکزیت مسجد جامع و مجموعه حکومتی به عنوان مرکز حکومتی منطقه

اواخر قرن هفتم تا قرن دهم هجری : تبدیل شدن به یکی از مهمترین و بزرگترین شهرهای جهان آن روز از لحاظ سیاسی- اقتصادی و تشکیل مجموعه های بسیار با ارزش شهری با قطبها و هسته های گسترش متعدد

الف: قرن هشتم هجری : تبریز چه زمانی که پایتخت ایلخانان مغول بود و چه زمانی که به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی جهان بود، موزه ای وسیع از ساخت و سازهای شهری مانند مجموعه های بزرگ مسکونی،کاخها، کوشک باغها و... بوده است.

ب: قرن نهم هجری تا اواخر قرن دوازدهم هجری: تداوم حیات به صورت مرکز تجاری – سیاسی مهم منطقه ای

·         انتقال دولتخانه از ششگلان به صاحب آباد توسط جهانشاه قاقویونلو

·         شکل گیری بناها و عناصر حکومتی و مذهبی به دور میدانی وسیع در صاحب آباد و انتقال و تجمیع قطبهای مهم شهری (با کارکرد فرا منطقه ای و کشوری) در شمال مهران رود و در امتداد و همخوان با بازار به عنوان مهمترین قطب شهری ماندگار در تاریخ تبریز،توسط حسن پادشاه آق قویونلو.

·         ادامه و گسترش مجموعه صاحب آباد به عنوان مرکز ولایت آذربایجان و سپس حرکت به جنوب رودخانه مهران رود و ایجاد و جایگزین شدن مجموعه صادقیه: از اواخر قرن دهم ه.ق

·         تخریب شهر تبریز در زلزله سال 1194 هجری قمری

·         ایجاد مجموعه های جدید تجاری در ادامه مجموعه صادقیه و بخش جنوبی مهران رود

در معماری و بافت سنتی شهرهای ایران، مجموعه بازار شامل راه های ارتباطی، چهار سوق ها،کاروانسراها، تیمچه ها و راسته ها و... استخوان بندی اصلی بافت شهر را تشکیل می دهند. بازار بزرگ تبریز نیز با تیمچه ها و سراها و کاروانسراهای متعدد از اقتدار و رونق تجارت این شهر در گذشته های دور و نزدیک حکایت دارد.