چهارشنبه ، 04 مهر 1397
 
 
توقف
منوی بازار تبریز
معرفي اعضا بازار تبريز

معرفی اعضای هیات راهبردی  مجموعه بازار تاریخی تبریز

1.       دکتر فرزین حق پرست

2.       اکبر تقی زاده اصل

3.       عبدالرحمان وهاب زاده

4.       بهروز عمرانی

5.       احد نژاد ابراهیمی

6.       سید حسن قریشی

7.       مجید چتروز

8.       حسین اسمعیلی سنگری