سه شنبه ، 29 خرداد 1397
 
 
توقف
منوي گنبد قابوس
معرفی اعضا گنبد قابوس

 

کارکنان و کارشناسان پایگاه عبارتند از:
1-     رضا آذرنوش،بلیط فروش
2-     بایگلدی آرتقی، کاردانی مردم شناسی
3-     زهرا اصغری،کارشناس ارشد باستان شناسی
4-     عبدالرشید باشقره، بلیط فروش
5-     مرتضی حسنی،کارشناس حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
6-     نعمت اله سلیمانی، خدماتی
7-     مجید محمودی،کارشناس باستان شناسی،سرپرست یگان حفاظت
8-     مرضیه مصلحی،کارشناس ارشد حفاظت و مرمت آثار تاریخی
9-     محمدتقی ملکا، کارشناس دفتر دفنی