شنبه ، 04 فروردين 1397
 
 
توقف
منوی پاسارگاد
معرفی اعضا پاسارگاد

واحد باستان شناسی

فرهاد زارعی کردشولی                                                       حمید رضا کرمی

رشته تحصیلی: باستان شناسی                                        رشته تحصیلی: باستان شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                                      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

واحد معماری

علی تقوی

رشته تحصیلی: معماری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

  

واحد انفورماتیک

فرزانه گرامی                                                                   فاطمه صمیمی

رشته تحصیلی: کامپیوتر                                                  رشته تحصیلی: کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی                                             مدرک تحصیلی: کارشناسی